Big data, cloud computing, veilig internetten, authenticatie, programmeren op school, een nieuwe digitale mainport… Digitalisering zet de informatiesamenleving in een enorme versnelling. En ECP bevindt zich in het hart van die dynamische ontwikkelingen.

“Steeds meer benutten we de kansen van het gebruik van informatietechnologie. We bankieren online en communiceren wereldwijd razendsnel met elkaar, om maar iets te noemen. Ook politieke en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor de nodige dynamiek. Denk op politiek vlak aan het feit dat het rijk steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij de gemeenten neerlegt”, zegt Arie van Bellen, directeur ECP. “Willen die hun nieuwe activiteiten goed uitvoeren, dan moeten zij ook op een andere manier hun informatiesystemen gaan gebruiken.”

Kennis delen, samenwerken

Ontwikkelingen als deze zorgen ervoor dat steeds meer partijen ECP voor kennisdeling en samenwerking weten te vinden. Naast de al bekende ‘bloedgroepen’, trad recent een nieuwe partij aan ons platform toe: de young creators. Het zijn zo’n drieduizend digitale ondernemers tot 25 jaar. Van Bellen: “Zij wachten niet op beleid en gaan in een rap tempo door met de zaken waarmee zij in de markt al bezig zijn. Een enthousiaste en belangrijke groep die ons met veel nieuwe kennis kan voeden.”

Samenwerking met nieuwe branches

Ook zijn er voorbeelden te noemen van ontwikkelingen waar ECP voor dit verslagjaar nog geen bemoeienis mee had. Neem de langdurige zorg. Het gebruik van ICT in bijvoorbeeld de thuiszorg is lang een ondergeschoven kindje geweest. Oudere mensen willen echter langer thuis blijven wonen. Dat kan met beeldschermzorg of bijvoorbeeld valpreventie waarvoor je internet gebruikt. Bij zaken als deze moet de ICT goed geregeld zijn. En daarvoor moeten zowel zorginstellingen als ICT-bedrijven en vertegenwoordigers uit de overheid (ministeries van VWS en EZ) met elkaar in gesprek gaan. Van Bellen: “We zijn trots dat ECP samen met VitaValley het onafhankelijke platform Langdurige Zorg & ICT kon oprichten. Alle eerder genoemde partijen kunnen zodoende actief aan tafel zitten en verschillende werkgroepen aansturen.” Ook op het gebied van energie en ICT is ECP gevraagd te helpen en partijen bijeen te brengen.

Digitale mainport

Buiten deze twee sectoren blijkt er, vooral rond Amsterdam, een hele nieuwe sector te ontstaan: die van de data centers en hosting partijen. “Naast de mainports Rotterdam en Schiphol ontstaat een nieuwe, digitale mainport. Vrijwel niemand weet dat wij in Nederland een van de grootste hosting partijen te wereld hebben voor de gaming industrie. Ook bij deze partijen spelen discussies rond digitale vaardigheid én veiligheid. In 2014 richtten zij een eigen platform op dat zich Digital Infrastructure Netherlands noemt. Ze kozen voor intensieve samenwerking met ECP en gaan zich ook bij ons vestigen”, aldus Van Bellen. “Nederland zal zich zeker in de komende jaren verder gaan profileren als innovatieve digitale mainport... Digital Dutch moet een begrip worden.”

Nieuwe stappen rond veiligheid

Als vierde voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling is de samenwerking met het Nationaal Cyber Security Center (NCSC), een partij die zich tot nu toe vooral richtte op het bewaken van digitale structuren en het opsporen van onder andere overtreders en hackers. “Met het Ministerie van Economische Zaken hebben we al diverse stappen rond veiligheid gezet. Maar met z’n drieën is recent de neutrale website veiliginternetten.nl gelanceerd. Naast algemene informatie geeft de website tips en praktische uitleg om stap voor stap veilig gebruik te maken van onder meer draadloos internetten, het gebruik van sociale media, veilig bankieren via internet en het online beschermen van je privacy en je kinderen.”

Concepten rond data

Er is nóg een ontwikkeling die zich goed laat zien: de door data gedreven economie en maatschappij. Big data, open data, Internet of Things; voorbeelden van zaken die veel aandacht vragen. Politiek zijn er toezeggingen gedaan om met het bedrijfsleven duidelijkheid voor gebruikers en standaardisering van privacyvoorwaarden te bespreken. Deze handschoen is opgepakt door de ECP-werkgroep ‘Privacy in de Praktijk’, als onderdeel van het PPS-programma Digiveilig. “Een groot deel van de innovatie zit in het nauwgezet ontwikkelen van concepten rond data. Hoe kun je met cloud en big data waarde creëren? Op dat terrein is al veel in gang gezet. Spannend hoe dit alles in 2015 verder vorm gaat krijgen.”

Uniek betalingssysteem

Ook politiek en bestuurlijk wordt 2015 volgens Van Bellen een leuk jaar. “Als aanloop op het voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016 brengen wij volgend jaar al de bouwstenen samen om te laten zien waar wij digitaal in Nederland voor staan. En ook hoe Europa om gaat met de digitale markt. Waarom shoppen we nu niet in grote mate bij webwinkels buiten Nederland, en andersom? Het is dan hét moment om te tonen dat we al heel veel zaken goed hebben geregeld. Bijvoorbeeld online betalen via iDEAL. Het is zeer bijzonder dat je met één systeem via alle banken kunt betalen. Een mooie showcase.”

Revolutionaire samenwerking

Maar er zijn meer best pratices te tonen. Neem veilig internet. “Menig Europees land mag jaloers zijn op de manier hoe wij samen de detectie van botnets regelen. De marktpartijen hebben de handen ineen geslagen in vereniging Abuse Information Exchange om besmettingen vanuit verschillende bronnen op een centraal punt te verzamelen en te valideren. Daardoor kun je botnetbesmettingen sneller en beter bestrijden, waarmee je de veiligheid en stabiliteit van internet verbetert. Deze vereniging werkt samen met het NCSC en is met verschillende ministeries in gesprek over hoe de bestrijding van botnets in de gehele keten het beste kan worden aangepakt. Het is uniek dat al die betrokken partijen zichzelf nu naar een hoger niveau hebben getild, de verticale ‘muren’ hebben gesloopt, elkaar vertrouwen gunnen en in afspraken maken hoe zij samen deze problematiek kunnen aanpakken.”

Leren programmeren

Een hoogtepunt binnen ons aandachtsgebied Vaardigheden is het initiatief Codeweek. Het maakte een start om programmeren in het curriculum van scholen op te nemen. Coderen wordt even belangrijk als rekenen, lezen en schrijven. Tijdens de Codeweek, medio oktober, namen kinderen op twaalf basisscholen - in elke provincie één - deel aan het Code-uur. ICT’ers leerden hen programmeren. De ambitie is om volgend jaar honderd scholen te laten deelnemen en in 2016 alle basisscholen.”Bekijk 4 trends in ICT


Onder meer internet en digitalisering dragen bij aan de verdere groei van de informatiesamenleving. Innovaties en noviteiten volgen elkaar in een razend tempo op. ECP stimuleert het om nieuwe kansen rond informatietechnologie in Nederland te benutten.


Als onafhankelijke en invloedrijke organisatie verbindt ECP al meer dan vijftien jaar bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties. Om het gebruik van ICT te verbeteren en de vaardigheden en veiligheid rond IT te bevorderen, mobiliseren wij kennis, ondersteunen wij nieuwe initiatieven en realiseren wij projecten. Meer dan 150 aangesloten leden uit bedrijfsleven, koepelorganisaties, overheid en kennisinstellingen geven het platform een stevige publiek-private basis.

Stuur dit verslag door!

Stuur deze uitgave door naar collega’s en andere belangstellenden. Gebruik daarvoor de share buttons. U kunt dit jaarverslag bijvoorbeeld per mail delen, maar ook via Facebook, Linkedin en andere sociale media. Wilt u anderen op één bepaalde pagina attenderen? Open dan die pagina en druk op de gewenste share button.


Colofon

Dit jaarverslag is
een uitgave van ECP

Overgoo 13,
2266 JZ Leidschendam
Postbus 262,
2260 AG Leidschendam
T (070) 417 03 09
M info@ecp.nl
I www.ecp.nl

Samenstelling en redactie
Joyce Martina-Roel
Sophie Veraart

Coördinatie
Lindblom Public Relations, Public Affairs

Fotografie hoofdbeeld projectpagina’s
Image2Media,
Tjapko de Heus

Concept & realisatie
www.onlineblad.nl
Ruud Slagmolen
Len Blonk

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ECP.